ZAKRES DZIAŁAŃ WYDZIAŁU PRAWNEGO

Naczelnik Wydziału Prawnego
Adam Krasiński

Kontakt:
tel. +48 857425378 w.110
faks +48 857422104
e-mail: adam.krasinski@bialystok.wios.gov.pl

 

Do głównych zadań Wydziału Prawnego należy:

 1. w zakresie zapewnienia obsługi prawnej Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. opracowywanie projektów aktów wewnętrznych - aktów regulujących działalność Wojewódzkiego Inspektoratu - oraz niezbędnych materiałów w celu sporządzenia opinii ich dotyczących,
  2. parafowanie wszystkich umów zawieranych przez Wojewódzki Inspektorat przez Naczelnika Wydziału Prawnego lub osobę upoważnioną,
  3. monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu i informowanie pracowników o ich zmianach,
  4. wykonywanie analizy prawnej i przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wykonania opinii prawnych do obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Wojewódzkiego Inspektoratu,
  5. współpraca oraz ocena formalno-prawna spraw załatwianych przez inne komórki organizacyjne i Delegatury,
  6. współdziałanie przy przygotowywaniu decyzji i postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora,
  7. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty kar pieniężnych,
  8. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nakładania kar i opłat,
  9. współpraca z Wydziałem Inspekcji w zakresie realizowanych czynności kontrolnych i administracyjnych,
  10. ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw cywilnych toczących się z udziałem Wojewódzkiego Inspektoratu;
 2. w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. opracowywanie projektów statutu i regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu i monitorowanie potrzeb ich modyfikacji oraz wprowadzanie zmian w ich treści,
  2. przygotowywanie projektów upoważnień dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do załatwiania spraw w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, a także projektów pełnomocnictw Wojewódzkiego Inspektora oraz prowadzenie rejestru i zbioru tych upoważnień i pełnomocnictw,
  3. opracowywanie projektów niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu i usprawnienia jego pracy,
  4. wykonywanie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu,
  5. opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań Wydziału,
  6. prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej z zakresu działania Wydziału,
  7. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej,
  8. koordynacja prac w zakresie prawidłowego terminowego tworzenia treści informacji publicznej udostępnianej na stronie BIP;
 3. w zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków:
  1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz przekazywanie ich według właściwości,
  2. opracowywanie analiz i informacji dotyczących załatwiania skarg i wniosków,

Pracami Wydziału Prawnego kieruje Naczelnik Wydziału Prawnego.