ZAKRES DZIAŁAŃ WYDZIAŁU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO

Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Technicznego
Katarzyna Legumina

Kontakt:
tel. +48 857425378 w.119
faks +48 857422104
e-mail: katarzyna.legumina@bialystok.wios.gov.pl

 

Do głównych zadań Wydziału Administracyjno-Technicznego należy:

 1. w zakresie zamówień publicznych:
  1. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  2. przygotowywanie projektów umów, porozumień zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora,
  3. sporządzanie planów rocznych zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  4. prowadzenie rejestrów zamówień publicznych realizowanych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  5. koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  6. prowadzenie rejestru umów zawartych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  7. uczestnictwo w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów;
 2. w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. przygotowywanie pod względem organizacyjnym seminariów, konferencji, narad, szkoleń z zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. prowadzenie obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu związanej z organizacją narad i spotkań,
  3. prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną,
  4. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;
 3. w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i innych instytucji finansowych:
  1. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych w tym: funduszy Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i innych organizacji finansujących,
  2. nadzór nad realizacją wykonywania umów realizowanych ze źródeł zewnętrznych w tym: z funduszy Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i innych organizacji finansujących;
 4. w zakresie obsługi kancelaryjnej:
  1. pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych,
  2. przygotowywanie korespondencji do wysłania,
  3. wysyłanie korespondencji;
 5. w zakresie archiwizacji dokumentacji:
  1. prowadzenie Archiwum Zakładowego oraz współpraca z Archiwum Państwowym w Białymstoku,
  2. bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Inspektoracie, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia spraw;
 6. w zakresie spraw gospodarczych:
  1. zapewnienie właściwych warunków pracy i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. opracowanie planu zakupów inwestycyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu,
  3. prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia Wojewódzkiego Inspektoratu,
  4. realizacja zakupów na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu,
  5. gospodarka odzieżą ochronną i roboczą,
  6. sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat,
  7. sporządzanie zestawów danych o rodzajach i ilościach odpadów wytwarzanych przez Wojewódzki Inspektorat oraz gospodarowanie tymi odpadami;
 7. w zakresie transportu i konserwacji:
  1. prowadzenie spraw związanych z taborem samochodowym oraz zapewnienie usług transportowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. organizowanie i przeprowadzanie prac remontowych wykonywanych przez konserwatorów,
  3. utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń technicznych i instalacji: wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, odgromowej itp.,
  4. planowanie remontów i konserwacji budynków Wojewódzkiego Inspektoratu oraz nadzór nad ich realizacją,
  5. prowadzenie spraw z zakresu ochrony obiektów oraz utrzymania porządku i czystości,
  6. prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych należących do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. w zakresie zarządzania majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, będącymi w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. gospodarowanie środkami trwałymi i innymi składnikami majątku Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz zagospodarowaniem, likwidacją i zbyciem mienia ruchomego,
  3. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu w sprzęt i urządzenia techniczne oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania,
  4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Wojewódzkiego Inspektoratu,
  5. prowadzenie spraw dotyczących prenumeraty prasy, publikacji ogłoszeń w prasie oraz zlecenie wykonania pieczęci, stempli i tablic urzędowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu;
 9. w zakresie obsługi sekretariatu:
  1. prowadzenie sekretariatu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. prowadzenie rejestru materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych jednostek kontroli, z kontroli przeprowadzanych w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach,
  3. wypisywanie delegacji służbowych oraz prowadzenie rejestru wydanych delegacji,
  4. prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcę,
  5. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,
  6. obsługa korespondencji Wojewódzkiego Inspektoratu,
  7. udzielanie informacji klientom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy;

Pracami Wydziału Administracyjno-Technicznego kieruje Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego.