ZAŚWIADCZENIA I OPŁATY SKARBOWE

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111), Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że:

 1. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia
  o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

 2. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

 3. Opłacie skarbowej w wysokości 10 zł podlegają decyzje wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawie:

  • przedłużenia terminu wykonania obowiązku,

  • wyznaczenia terminu usunięcia naruszenia,

  • zgody na podjęcie użytkowania,

  • odroczenia terminu płatności kary,

  • zmiany stawki kary biegnącej,

  • ustania przekroczenia.

do wszystkich ww. wniosków należy dołączyć pokwitowanie opłaty skarbowej.

Opłaty uiszcza się w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Właściwy organ podatkowy:

Urząd Miasta Białystok

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

 1. Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Finansów Miasta 

BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

 1. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:

  • gotówką bez prowizji w następujących kasach Urzędu: 

   • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 29,

   • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5,

   • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,

   • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,

   • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Lipowa 16. 

 2. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.: 

  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok

  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok

  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok

  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok 

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z KARAMI ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA 

Wnioski o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w rejestrze dłużników z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nałożonych za przekroczenia lub naruszenie pozwoleń i decyzji określających warunki korzystania ze środowiska można składać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za pośrednictwem:

 • Poczty, na adres:

ul. Ciołkowskiego 2/3

15-264 Białystok

 • Poczty elektronicznej:

sekretariat@bialystok.wios.gov.pl

 • Lub składane osobiście w siedzibie WIOŚ w Białymstoku

Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, składane przez jednostki samorządu terytorialnego winny zawierać wykaz podległych jednostek organizacyjnych.

Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za każdy egzemplarz zaświadczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Zasady wydawania zaświadczeń regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.  Zgodnie z art. 217 par. 3 zaświadczenie powinno być wydane w terminie siedmiu dni.

Na prośbę wnioskodawcy dopuszcza się możliwość przesłania skanu zaświadczenia na wskazany adres e-mail.