Znak sprawy
WP.210.12.2019
Termin składania dokumentów
15-10-2019

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko nie objęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia –

administrator w Wydziale Administracyjno - Technicznym

Wymiar czasu pracy : 1/3 etatu

Ilość stanowisk pracy : 1

Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przygotowywanie instrukcji oraz innych dokumentów organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.
 2. Przygotowywanie projektów pism, wystąpień oraz opracowywanie danych z zakresu prowadzonej sprawozdawczości Wydziału,
 3. Pomoc w przygotowywaniu dokumentów Wydziału Administracyjno -Technicznego 
  w celu przekazania do archiwum zakładowego

Wymagania związane z wykonywaniem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie niezbędne: średnie
 2. Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.11.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67)

dodatkowe:

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności -

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 

 1. stanowisko pracy usytuowane jest na parterze
 2. brak windy w budynku
 3. praca ma charakter stacjonarny, głównie przy komputerze
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata
 2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata
 3. Kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 15.10.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
z dopiskiem „oferta pracy – administrator”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  „RODO”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
  tel.: 85 742 53 78, e-mail:
  sekretariat@wios.bialystok.pl lub kancelaria@wios.bialystok.pl , zwany dalej „Administratorem”
 2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@wios.bialystok.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda.
 4. Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.
 6. Dane nie są  przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 2. Administrator ma prawo przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do przeprowadzenia procedury naboru.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz dobrowolną zgodą. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacyjnym. . Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możne ją w każdej chwili odwołać bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych, które są wymogiem ustawowym.
 4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inne informacje: Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dodatkowo oświadczenia powinny zawierać datę sporządzenia.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 085-742 80 75.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1000 zł