OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZUŻYTYCH LUB ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

Znak sprawy
SAŁ.2613.2.2020

Ogłoszenie o sprzedaży zytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Łomżyńskiej Delegatury, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży informuje wszystkich zainteresowanych o zamiarze sprzedaży zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego będących w jej posiadaniu.

Wszystkie wyszczególnione przedmioty można obejrzeć w siedzibie Delegatury WIOŚ w Łomży przy ul. Akademickiej 20 w terminie od 19 czerwca 2020 r. do 03 lipca 2020 r. w godzinach od 8 do 14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03 lipca 2020 r. do godziny 14.

 

W razie wpłynięcia co najmniej dwóch ofert kupna danego przedmiotu w tej samej cenie, między zainteresowanymi oferentami zostanie przeprowadzona aukcja. O terminie aukcji poinformujemy telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

 

Oferty można składać osobiście (siedziba Delegatury pok. nr 202), faksem (nr 86 218- 28- 93) lub drogą pocztową na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży ul. Akademicka 20. 18-400 Łomża.