KRAJOWA BAZA O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH
I INNYCH SUBSTANCJI

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), podmioty objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza mają obowiązek założyć konto w Krajowej bazie na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami tj. http://krajowabaza.kobize.pl i w terminie do 28.02.2011 r. wypełnić on-line formularz raportu o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji za cały 2010 r.

Raport należy sporządzić na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011r. Nr 3, poz.4).

Do roku 2012 obowiązek raportowania do Krajowej bazy dotyczy prowadzących instalacje, którzy na terenie zakładu eksploatują co najmniej jedną instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy art. 285 - 288 w/w ustawy - art. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1657).

Dokładne informacje znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.kobize.pl.