STOSOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W ROLNICTWIE

W okresie sierpień - wrzesień 2017 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku napływają sygnały o nielegalnym zagospodarowywaniu osadów ściekowych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Białymstoku. Działania prowadzone przez Inspektorat w Białymstoku wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku ujawniły, iż osady ściekowe odbierane z Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku trafiają na pola uprawne rolników na terenie województwa podlaskiego. Osady te nie nadają się do rolniczego wykorzystania.   

Mając na uwadze dotychczasowe ustalenia informuję, że do rolników docierają nieznane osoby z propozycją dostarczenia nawozu bezpłatnie lub w bardzo korzystnej cenie. Rolnika zapewnia się o dobrej jakości nawozu, nie przedstawiając badań tego nawozu, źródła pochodzenia oraz nie podaje się dawek tego nawozu na pola uprawne. W przypadku akceptacji rolnika na pole dowożony jest osad o nieznanym składzie z możliwą zawartością substancji niebezpiecznych oraz jaj pasożytów co dyskwalifikuje ten odpad do rolniczego stosowania.

W związku z wyżej opisanym procederem WIOŚ w Białymstoku przestrzega właścicieli gruntów przed przyjmowaniem odpadów nieznanego pochodzenia jako nawóz na grunty rolne. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, kiedy proponujący nawiezienie gruntu nawozem nie podaje źródła pochodzenia nawozu oraz nie okazuje badań osadu ściekowego oraz nie ustala jego dawek na dany grunt.  

W przypadku wątpliwości co do legalności stosowania osadu ściekowego na polach uprawnych można skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku celem uzyskania szczegółowych informacji w tej sprawie. 

 

PRAWIDŁOWE ZASADY STOSOWANIA KOMUNALNYCH OSADÓW  

ŚCIEKOWYCH W ROLNICTWIE  

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987)  

  1. Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów;  
  2. Przed zastosowaniem osady te powinny być ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania;
  3. Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których osady te mają być stosowane, poddaje się badaniom, przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych;  
  4. Wyniki badań oraz informacja o dawkach osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach powinny być przekazane przez wytwórcę osadu osobie władającej ziemią wraz z osadem;  
  5. Właściciel nieruchomości gruntowej, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, jest obowiązany przechowywać wyniki badań, przez okres 5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych  osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257), określa następujące warunki jakie powinny spełniać komunalne osady ściekowe przed ich zastosowaniem:  

  1. Zawartość metali ciężkich w tych osadach nie może przekraczać ustalonych wartości dopuszczalnych;  
  2. W 100 g osadów przeznaczonych do badań nie wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella;  
  3. Łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.
    w 1 kg suchej masy dla osadów stosowanych w rolnictwie – wynosi 0,  

Stosowanie osadów nie może powodować pogorszenia jakości gleby, a w szczególności przekroczenia standardów jej jakości oraz standardów jakości ziemi oraz nie może powodować pogorszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych;  

Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach, ustala się dopuszczalną dawkę osadu, która w ciągu roku nie może przekraczać ustalonych wartości, na jednostkę powierzchni gruntu;  

Komunalne osady ściekowe, miesza się z gruntem niezwłocznie po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową, na której mają być one stosowane.  

Stosowanie osadów ściekowych do nawożenia gruntów rolnych z naruszeniem powyższych zasad oraz osadów nieznanego pochodzenia (brak informacji o wytwórcy osadów ściekowych) stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawnych jak również zagrożenie dla środowiska naturalnego.