ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy iż:  

 1. RODO - skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Administrator Danych – jest to Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok, tel.: 85 742 53 78, e-mail: sekretariat@bialystok.wios.gov.pl  Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w szczególności przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach realizacji umów cywilnoprawnych, niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub niszczenie;
 5. Inspektor Ochrony Danych - osoba powoływana przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia stosowania przepisów RODO. Mogą Państwo skontaktować się z nim pod adresem e-mail: daneosobowe@bialystok.wios.gov.pl 
 6. Źródło danych osobowych – w większości sytuacji  Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą. 
 7. Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podlaski go Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska- dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe w szczególności do celów:  
  1) zatrudnienia,
  2) rachunkowość oraz ze względów podatkowych,
  3) realizacji umów cywilnoprawnych,
  4) korespondencji służbowej, skarg, wniosków oraz petycji
  5) kontrolnych
  6) mandatów karnych,
  7) windykacji należności i egzekucji administracyjna
  8) Monitoringu wizyjnego, w tym nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku oraz osób
 8. Odbiorcy danych:
  1) dostawcy usług prawnych i doradczych,
  2) dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowe,
  3) banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,  
  4) inne podmioty, z którymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych,
 9. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 10. Czas przetwarzania danych osobowych - Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przechowuje dane zgodnie z kategorią archiwizacji określoną w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik do Instrukcji kancelaryjnej załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych stosowaną w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku.
 11. Prawa osób, które są przetwarzane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - przysługuje Państwu prawo do:
  1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  2) do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  3) do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  4) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5) do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 12. Urząd Ochrony Danych Osobowych - organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, do którego mogą Państwo wnieść skargę.
 13. Fakultatywność czy obligatoryjności przetwarzania danych – Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w szczególności przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy oraz na podstawie przepisów prawa. W nielicznych sytuacjach dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dobrowolność.
 14. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym o profilowanie  

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
Interesant-Petent, Kontrahent jest uprawiony do złożenia wniosku do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.  Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. W ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 2. W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi.
 3. W imieniu Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Inspektor ochrony danych udziela odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 4. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@bialystok.wios.gov.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)