ZAKRES DZIAŁAŃ WYDZIAŁU BUDŻETU,
FINANSÓW I EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI

Główny Księgowy
Katarzyna Mularczyk

Kontakt:
tel. +48 857425378 w.107
faks +48 857422104
e-mail: katarzyna.mularczyk@bialystok.wios.gov.pl

 

Do głównych zadań Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności należy:

 1. prowadzenie całokształtu spraw finansowych związanych z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu jako jednostki budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  1. prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem informatycznego systemu finansowo-księgowego,
  2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
  3. opracowywanie rocznego projektu budżetu i planów finansowych oraz nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,
  4. opracowywanie projektu budżetu i planu finansowego w układzie zadaniowym,
  5. kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
  6. prowadzenie kasy Wojewódzkiego Inspektoratu,
  7. dokonywanie bezgotówkowych płatności zobowiązań z wykorzystaniem elektronicznego systemu bankowego,
  8. odprowadzanie na rachunek budżetu państwa uzyskanych dochodów budżetowych w terminach określonych przepisami,
  9. współpraca z bankiem w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu oraz ochrony kryptograficznej podpisów osób upoważnionych do podpisywania w elektronicznym systemie bankowym,
  10. obsługa finansowo-księgowa środków na rachunku bieżącym jednostki (dochodów i wydatków),
  11. obsługa finansowo-księgowa środków na rachunku depozytowym,
  12. obsługa finansowo-księgowa środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; obsługa finansowo-księgowa środków na rachunkach dotyczących poszczególnych kar nałożonych prawomocnymi decyzjami i redystrybucja tych środków na poszczególne fundusze,
  13. dokonywanie okresowych analiz realizacji dochodów i wydatków oraz wnioskowanie do Głównego Księgowego o podjęcie niezbędnych działań w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,
  14. wnioskowanie przedsięwzięć zmierzających do oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi,
  15. obsługa systemu TREZOR oraz współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w tym zakresie,
  16. sporządzanie prognoz wydatków budżetowych, harmonogramów oraz zapotrzebowań miesięcznych i dziennych środków na wydatki w systemie TREZOR,
  17. przygotowywanie projektów decyzji Wojewódzkiego Inspektora dotyczących przeniesień środków w planie finansowym, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem od dysponenta wyższego stopnia,
  18. prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  19. sporządzanie list płac pracowników w systemie płacowo-kadrowym,
  20. rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,
  21. naliczanie i potrącanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do urzędu skarbowego,
  22. sporządzanie rocznych deklaracji PIT dla pracowników i urzędu skarbowego,
  23. sporządzanie list wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rozliczanie funduszu socjalnego według preliminarza,
  24. naliczanie miesięcznych składek i sporządzanie deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  25. naliczanie wypłat z bezosobowego funduszu płac (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  26. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o finansach publicznych, o rachunkowości ,oraz aktów wykonawczych do tych przepisów dotyczących spraw finansowo-księgowych obowiązujących jednostki budżetowe oraz zarządzeń wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektora;
 2. w oparciu o ustalone przepisy prawne, przygotowywanie niezbędnych dokumentów uruchamiających działania inwentaryzacyjne majątku Wojewódzkiego Inspektoratu oraz prowadzenie nadzoru i kontroli przebiegu tych działań w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach;
 3. zapewnienie prawidłowości zawieranych umów przez Wojewódzki Inspektorat pod względem finansowym;
 4. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. prowadzanie egzekucji należności pieniężnych.

Wydziałem Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności kieruje Główny Księgowy.