PETYCJE

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) . Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 3 ustawy „przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycja powinna zostać złożona w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

  1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;
  2. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby  podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. Wskazanie adresata petycji;
  4. Określenie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana.

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej skan petycji, datę jej złożenia oraz - po wcześniejszym wyrażeniu zgody - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu składającego petycję.

Petycja podlega rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Informacje zbiorcze o petycjach rozpatrywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku: