INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Znak sprawy
SAŁ.2613.1.2020

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży  posiada do zagospodarowania składnik majątku ruchomego, który zakwalifikowany został do kategorii majątku zbędnego.
Szczegółowe informacje o oferowanym składniku majątku przedstawione są w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Podmioty zainteresowane nabyciem w/w składnika majątku w ramach nieodpłatnego przekazania -zgodnie z § 38 w/w rozporządzenia, lub w ramach darowizny -zgodnie z § 39 w/w rozporządzenia, powinny złożyć pisemny wniosek, spełniający odpowiednio wymogi formalne, określone w w/w rozporządzeniu.

Wnioski składać należy w terminie do 30 października 2020 r. na adres:


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Delegatura w Łomży
ul. Akademicka 20
18-400 Łomża
 e-mail: lomza@wios.bialystok.pl

O przejęciu majątku decydować będzie kolejność złożonych wniosków.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Monika Milewska tel. 86-218- 21- 69