Ogłoszenie o sprzedaży zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

Znak sprawy
WA.2613.1.2022

Ogłoszenie

o sprzedaży zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2022.998 t.j.), informuję wszystkich zainteresowanych o zamiarze sprzedaży zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego będących w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Wszystkie wyszczególnione przedmioty można obejrzeć w siedzibie WIOŚ
w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w terminie od 04 października 2022 r.
do 17 października 2022 r. w godzinach od 800 do 1400.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 października 2022 r. do godziny 1400.

W razie wpłynięcia większej ilości ofert kupna na jeden przedmiot będzie decydować kolejność złożenia oferty.

Oferty można składać osobiście w siedzibie WIOŚ w Białymstoku w sekretariacie - pokój nr 5, faksem: 85 742 21 04 lub drogą pocztową na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących sprzedaży udziela Pani Jolanta Kotowska tel. 85 742 53 78 wew. 109.

       Podlaski Wojewódzki

Inspektor Ochrony Środowiska

 

Mirosław Stanisław Michalczuk