Ogłoszenie o sprzedaży zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży.

Znak sprawy
SAŁ.2613.1.2022

Ogłoszenie

o sprzedaży zytych lub zbędnych składników majątku ruchomego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży.

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2022.998 tj.) informuję wszystkich zainteresowanych
o zamiarze sprzedaży zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego będących
w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura
w Łomży.

Wszystkie wyszczególnione przedmioty można obejrzeć w siedzibie Delegatury WIOŚ
w Łomży przy ul. Akademickiej 20 w terminie od dnia 07 października 2022 r. do dnia
21 października 2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 października 2022 r. do godziny 14.

W przypadku wpłynięcia większej ilości ofert kupna na jeden przedmiot będzie decydować kolejność złożenia oferty.

Oferty można składać osobiście (siedziba Delegatury pok. nr 202), faksem
(nr 86 218-28-93), drogą elektroniczną: lomza@bialystok.wios.gov.pl lub drogą pocztową
na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży,
ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących sprzedaży udziela Pani Monika Milewska
tel: 86 218-21-69.

 

Podlaski Wojewódzki

Inspektor Ochrony Środowiska

Mirosław Stanisław Michalczuk