Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), każdy z wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast oraz starostów mających siedzibę na terenie województwa podlaskiego, zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji działań własnych określonych w Programie Ochrony Powietrza, powinien złożyć przedmiotowe sprawozdanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego każdego roku. Niedotrzymanie terminów...