DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP i strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-11

Strona internetowa z powodu wykluczeń jest częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na tej stronie internetowej opublikowane zostały pliki PDF, które nie są zwolnione z przepisów, ale obecnie ich nie spełniają. Zawierają czytelną treść tekstową, ale nie zostały oznaczone ani sformatowane w celu podniesienia ich dostępności do wymaganych standardów. Dlatego te pliki PDF zazwyczaj nie spełniają następujących kryteriów standardu WCAG 2.1

 • 1.1.1 (treść nietekstowa), gdzie pliki PDF zawierają obrazy, które nie mają określonego tekstu alternatywnego
 • 1.3.1 (informacje i relacje) i 2.4.6 (nagłówki i etykiety), gdzie pliki PDF nie mają oznaczonych struktur nagłówków
 • 1.3.2 (znacząca sekwencja), gdzie tekst w plikach PDF został utworzony w pływających polach tekstowych (np. Za pomocą oprogramowania DTP) i nie określono kolejności czytania
 • 1.4.3 (kontrast (minimum)), gdzie tekst mógł zostać utworzony w kolorze, który nie kontrastuje dostatecznie z kolorem tła
 • 3.1.1 (język strony), w przypadku gdy pliki PDF nie mają określonego języka - wszystkie takie pliki PDF należy czytać w języku polskim

Może również istnieć bardzo mała liczba plików PDF, które obecnie nie spełniają kryterium sukcesu 1.4.5 (obrazy tekstu), jeśli zawierają zeskanowany tekst, który mógł nie zostać przekonwertowany na tekst do odczytu komputerowego

Pracujemy również nad zastąpieniem wszystkich innych niedostępnych plików PDF, które wchodzą w zakres przepisów dotyczących dostępności stron internetowych sektora publicznego, dostępnymi formatami i spodziewamy się, że zakończymy te prace do końca grudnia 2021 r.

Serwis WWW posiada wbudowaną funkcjonalność publikacji map, które są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 20.08.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w WIOŚ w Białymstoku pełni Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego - Katarzyna Legumina, z którą można się kontaktować dzwoniąc pod numer telefonu 85 742 53 78 wew. 119, lub za pomocą poczty elektronicznej katarzyna.legumina@bialystok.wios.gov.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Informatykiem – Janem Leszczyńskim pod numerem telefonu 85 742 53 78 wew. 118 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: jan.leszczynski@bialystok.wios.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/3

 1. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Ciołkowskiego, drugi budynek po prawej stronie, zgodnie z tablicą informacyjną, znajdującą się przy bramie wjazdowej.
 2. Parking dostępny. Przed wejściem, obok budynku jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek do drzwi.
 4. Do wejścia prowadzą schody, które można pokonać przy pomocy schodołazu.
 5. Dostęp na poszczególne kondygnacje w budynku odbywa się jedynie schodami.
 6. Poręcze znajdujące się po obu stronach korytarza ułatwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych.
 7. Osoby poruszające się z psem asystującym mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.
 8. Sekretariat oraz pokój obsługi interesanta zlokalizowane są na parterze budynku. Dostępność i szerokość drzwi niewłaściwe dla osób poruszających się na wózkach, brak oznaczeń dla osób słabowidzących.
 9. Na parterze znajduje się informacja wizualna dotycząca umiejscowienia wydziałów i stanowisk pracy.
 10. Brak informacji głosowych – pomoc świadczona przez pracownika sekretariatu, brak pętli indukcyjnych, toalety niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 11. Interesanci potrzebujący kontaktu z pracownikami urzędu w celu załatwienia spraw mają możliwość kontaktowania się za pomocą telefonu 85 742 53 78 wew. 119,  faxu: 85 742 21 04 i poczty elektronicznej: katarzyna.legumina@bialystok.wios.gov.pl.

Bezpośredni kontakt pracowników WIOŚ z interesantami, dla których budynek ze względów architektonicznych  jest niedostępny, zapewniony jest poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Suwałkach przy ul. Piaskowej 5

 1. W części budynku zajmowanej przez WIOŚ  znajduje się Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu oraz Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku.
 2. Parking dostępny. Przed wejściem, obok budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście do budynku odbywa się po schodach. Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci platform lub pochylni.
 4. Osoby poruszające się z psem asystującym mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.
 5. Dostęp na pierwszą kondygnację budynku odbywa się schodami.
 6. Na parterze zamieszczona jest informacja wizualna o umiejscowieniu poszczególnych stanowisk pracy.
 7. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Urząd zapewniania tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:
 1. Interesanci potrzebujący kontaktu z pracownikami urzędu w celu załatwienia spraw mają możliwość kontaktowania się za pomocą telefonu 85 742 53 78 wew. 119,  faxu: 85 742 21 04 i poczty elektronicznej: katarzyna.legumina@bialystok.wios.gov.pl
 2. Bezpośredni kontakt pracowników WIOŚ z interesantami, dla których budynek ze względów architektonicznych jest niedostępny, zapewniony jest poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegatura w Łomży przy ul. Akademickiej 20

 1. W budynku mieści się również Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu oraz Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku.
 2. Wejście do budynku odbywa się po schodach.
 3. Parking dostępny. Przed wejściem, obok budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci platform lub pochylni, czy windy.
 5. Osoby poruszające się z psem asystującym mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.
 6. Na parterze zamieszczona jest informacja wizualna o umiejscowieniu poszczególnych stanowisk pracy.
 7. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Urząd zapewniania tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:
 1. Interesanci potrzebujący kontaktu z pracownikami urzędu w celu załatwienia spraw mają możliwość kontaktowania się za pomocą telefonu 85 742 53 78 wew. 119,  faxu: 85 742 21 04 i poczty elektronicznej: katarzyna.legumina@bialystok.wios.gov.pl
 2. Bezpośredni kontakt pracowników WIOŚ z interesantami, dla których budynek ze względów architektonicznych  jest niedostępny, zapewniony jest poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.