UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku (np. informacji o tle substancji w powietrzu) wytwarzanych w ramach PMŚ jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku
Departament Monitoringu Środowiska
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
rwmsbialystok@gios.gov.pl ​| tel. 85 665 82 00

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku udostępnia każdemu informację znajdującą się w jego posiadaniu zgodnie z zasadami, których podstawę stanowią:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 1471 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. nr 227, poz. 1485),
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. nr 186, poz. 1249),
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215, poz. 1415 ze zm.).

  Udostępnieniu podlegają w szczególności:

  1. decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych,
  2. decyzje określające wymiar kary biegnącej,
  3. decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,
  4. decyzje odmawiające udostępnienia informacji,
  5. wykaz pozwoleń zintegrowanych IPPC.

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku udostępnia się każdemu na pisemny wniosek z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy tylko ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W przypadku przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). Dokumenty, o których dane są zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215, poz. 1415) .